MENGENAL IMAM ABU DAWUD

Salah seorang tokoh hadis yang namanya diabadikan sebagai ahli hadis ternama ialah Abu dawud  al-Sijistani.  Nama lengkap beliau sendiri ialah Sulaiman bin al-Asy’as bin Ishaq bin Basyir  bin Syidad bin Amr al-Azdi al-Sijistani.  Beliau dilahirkan di Sijistan yang kemudian nama tersebut melakat dalam dirinya, sekitar tahun 202 H.  Sebagai seorang yang tumbuh dari keluarga taat, […]